Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Plan 2017001 Kommuneplan for Rennesøy, 2018-2030 Arealdelen

Kommunestyret behandlet forslag til ny arealdel av kommuneplanen i møte 21.06.2018 sak 12/18. Kommunestyret vedtok at rådmannens forslag til ny arealdel med en del endringer skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Alle plandokumentene er revidert i samsvar med kommunestyrets vedtak. For Gangenesområdet vedtok kommunestyret at det skulle legges ut to ulike alternativer til arealdisponering for nytt næringsareal. Alternativ 2 er vist i eget utsnitt på plankartet.

Kommunestyret vedtok videre at følgende tema skal utredes til 2. gangs behandling:
- Mortavika fra ferjekai til næringsareal
- Vågedal fra fritidsbolig til bolig
- Utredning om nærlekeplasser, områdelekeplasser og grendelekeplass
- Langsiktige grenser for landbruk

Saken er utlagt til offentlig ettersyn i tiden 23.08-08.10.2018. Spørsmål til saken kan stilles til Inger Narvestad Anda (51 72 02 25) eller Åslaug Nyhamn (51 72 02 64). Forslaget til ny kommuneplan vil også være tilgjengelig på kommunens stand på Rennesøydagen den 25. august. 

Høringsfristen er utgått.

Videre saksgang
Etter at merknadsfristen er gått ut vil planen bli gjennomgått og vurdert i lys av de innkomne merknadene. Planen kan bli endret før den legges fram til 2. gangs behandling i hovedutvalget. Etter hovedutvalgets behandling vil saken legges fram til endelig godkjenning i kommunestyret. Innkomne merknader til planforslaget vil bli referert og kommentert i saksutredningen. Dersom overordna myndigheter har innsigelse til planen må disse avklares gjennom drøfting og mekling med vedkommende myndighet før planen kan vedtas i kommunestyret. Etter at planen er endelig vedtatt vil vedtaket bli kunngjort i avis og på kommunens hjemmeside.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545