Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Plan 2017009 Detaljregulering for Eltarvåg bofellesskap

VEDTATT REGULERINGSPLAN

Plan 2017009 Detaljregulering for Eltarvåg bofellesskap


Kommunestyret behandlet saken i møte 21.06.2018 sak 12/18.

Følgene vedtak ble fattet:           

Forslag til plan 2017009, detaljregulering for Eltarvåg bofellesskap med plankart datert 21.02.2018 og bestemmelser datert 21.02.2017 og revidert 23.05.2018 vedtas.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12

Rådmannen bes avvente oppføring av tiltak til eventuell klage på igangsettingstillatelse er ferdigbehandlet av Fylkesmannen. Det bes om at det gis oppsettende virkning ved en innvilgelse av igangsettingstillatelse.

Planforslaget legger til rette for bygging av omsorgsboliger for personer med behov for tilsyn samt tilhørende administrasjonsbygg.

For detaljer og nærmere beskrivelse se saksdokumenter under. Plankartet, bestemmelsene, saksframlegget og planbeskrivelsen gir oversikt over innholdet og konsekvensene av planen. Plandokumentene er også tilgjengelige på hjemmesiden under politiske møter og via smartkommunekartet. Zoom inn på området og velg plan- og byggesak samt gjeldende reguleringsplaner.

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen innen 3 uker etter mottatt melding om vedtak, klagen sendes til kommunen. Jfr. Plan og bygningsloven § 1-9 og Forvaltningsloven kapittel VI.

Evt. krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§15-1 og15-2, må fremmes senest tre år fra melding om vedtak er mottatt.

Evt. klage sendes skriftlig til Rennesøy kommune, Kultur og samfunn, postboks 24, 4159 Rennesøy eller post@rennesoy.kommune.no merket med plan 2012007 innen 02.08.2018. (Klagefristen er utvidet med to uker på grunn av sommerferien.)

Dokumenter:
Vedtak
Saksframlegg
Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
ROS sjekkliste

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545