Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Rådmannen

Rådmannen er øverste leder i kommunen og står ansvarlig overfor kommunestyret

Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen og skal se til at de saker som legges fram for de folkevalgte organer er forsvarlig utredet, at vedtak blir iverksatt og at administrasjonen drives i tråd med lover, forskrifter og overordnete instrukser.
Rådmannen i Rennesøy kommune heter Birger S. Clementsen.

Kommunestyret har gitt rådmannen fullmakt til å treffe vedtak i en rekke saker som ikke er av prinsipiell betydning. For å gjennomføre arbeidsoppgavene videredelegerer rådmannen sine fullmakter til administrasjonen:

Rennesøy kommune har tre kommunalsjefer med rådmannsfullmakt for særskilte deler av kommunens tjenesteproduksjon.

Fagstillinger som rådgiver, kommunejurist og kommuneoverlege er lagt til egen fagstab direkte knyttet opp mot rådmannsnivået.

Rådmannen har møte- og talrett, personlig eller ved en av sine ledere i alle folkevalgte organ bortsett fra kontrollutvalget. Rådmannen møter i kommunestyret og formannskapet.

Kommuneloven pålegger kommunen å drive aktiv informasjon om den kommunale virksomheten. Kommunens nettside er en viktig del av dette arbeidet:

Rådmannen lederteam:
Konstituert kommunalsjef for helse og velferd, Hilde Ledaal
Konstituert kommunalsjef for kultur og samfunn, Bente Marie Johansen
Kommunalsjef for oppvekst og læring, Johan Vatne
Organisasjons- og personalsjef, Lars Haavik
Teknisk sjef, Bård-Ove Pedersen

Rådmannens lederteam utgjør sammen med enhetslederne i helse og velferd, kultur og samfunn og oppvekst og læring kommunen sitt lederforum.

Rådmannen har kontor på kommunehuset i Vikevåg med åpningstid kl 08.30-15.00.
 

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545