Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Tilbakeslagssikring

Bakgrunn for pålegg om tilbakeslagssikring fra risikoabonnenter 


Pålegg fra Mattilsynet og politisk vedtak

I drikkevannsforskriften Kap. 2, §4 som omhandler «Bestemmelser om forbud mot forurensning av vannforsyningssystem» er det presisert følgende:«Det er forbudt å forurense vannforsyningssystem og internt fordelingsnett dersom dette kan medføre fare for forurensing av drikkevannet.Det lokale Mattilsynet kan forby eller sette vilkår for aktiviteter, som forurenser eller kan medføre fare for forurensning av drikkevann i vannforsyningssystem og internt fordelingsnett på land, innretninger til sjøs, luftfartøyer og skip.»

Mattilsynet har i vedtak om pålegg konkludert at det er viktig for vannverket at det blir gjennomført tiltak for å hindre at det kommer uønsket vann inn i vannverkets ledningsnett. Hjemmelen for Mattilsynets pålegg til Rennesøy kommune følger av matlovens § 23, første ledd første komma som lyder: «Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.»

Det er derfor fattet vedtak at risikoabonnenter skal kartlegges og at en sikrer at disse har tilbakeslagsventil der hvor dette er nødvendig.

Landbrukseiendommer er klassifisert som risikoabonnenter.Kommunestyret i Rennesøy kommune har i sak 08/562 av 19.05.2009 fattet vedtak at for å sikre mot tilbakestrømming fra andre vannkilder på det kommunale ledningsnettet vedtas:

Det skal være fysisk skille mellom vannkilde og det kommunale ledningsnettet. Dersom abonnenten ønsker å benytte annen vannkilde i tillegg til offentlig vannverk skal en bruke:

Tilbakeslagssikring via luftgap, typebetegnelse AA i NS-EN 1717

Kommunen skal godkjenne slike kombinerte anlegg før disse tas i bruk.

I sak 20/13 i Hovedutvalg for miljø og utvikling er det slått fast at VA-miljøblad 61 skal benyttes som lokal forskrift i Rennesøy kommune for å sikre kommunalt vannledningsnett og innbyggere mot tilbakeslag. Dette miljøbladet stiller krav til tilbakeslagsventil for væskekategori 4 for bla. Slangekran i/ utenfor driftsbygning samt drikkevannsanlegg for dyr.

Hendelser som kan føre til forurensing av ledningsnettet

Vi er kjent med en rekke eksempler i Norge og utlandet der inntrenging av fremmedvann har ført til forurensing av det offentlige drikkevannsnettet og i flere tilfeller ført til sykdomsutbrudd hos abonnentene. Episodene kan grovt sett grupperes slik:

Inntrykking av brannvann under øvelser der sjøvann er benyttet.• Dosering av medisiner i fjøs doseringspumper har hatt høyere trykk enn nettet.

Eiendommer med privat vannforsyning i tillegg til kommunal forsyning der uheldige sammenkoblinger har resultert i inntrenging.

Vannslanger som ligger i kar eller tanker under oppfylling med offentlig vann og som vil fungere som sugeslanger ved trykkbortfall. Dette kan være vannslanger i drikkekar til husdyr eller i verste fall vannslanger som er plassert i gjødseltanker.

Hendelser i Rennesøy kommune

Rennesøy kommune har hatt to alvorlige hendelser i senere tid hvor forurenset vann har trengt inn det kommunale ledningsnettet.

2008 – Forurensing fra brønn med selvfall

I august 2008 ble det påvist at den kommunale vannforsyningen til kommunen var forurenset med tarmbakterier. Årsaken til episoden var inntrenging av forurenset vann på det kommunale nettet fra en privat brønn. Dette kunne skje fordi det var laget et koblingsarrangement der man kunne supplere den kommunale vannforsyningen med privat brønnvann ved å åpne en kran. Dette var en selvfallsbrønn, uten bruk av pumpesystem. Vanntrykket i brønnen var tidvis høyere enn trykket på nettet, som igjen førte til at vann i fra brønnen kom ut på det kommunale ledningsnettet.

2012 – Sjøvann på kommunalt vannledningsnett

I forbindelse med brannøvelse på ferjene i Mortavika mars 2012, ble det gjort en feilkobling slik at sjøvann som skulle gå til sprinkleranlegget om bord ble pumpet inn på det kommunale vannledningsnettet.

Ingen av hendelsene førte til alvorlig sykdom hos abonnentene, men begge disse hendelsene førte til betydelige kostnader for kommunen.

Hvor vil kommunen kreve tilbakeslagssikring

Her er tabell fra VA Miljøblad nr. 61

Hvor kan man henvende seg for å få utført arbeidet

Ta kontakt med godkjent rørleggerforetak. De rørleggerne som oftest brukes i kommunen er informert om kravet.

Krav til dokumentasjon ved tilbakeslagsventil for væskekategori 4

Når installasjon av tilbakeslagsventil er utført skal det innleveres ferdigmeldingsskjema som omfatter minimum følgende opplysninger:

• Rørleggerfirma som har gjennomført tiltaket.

• Type tilbakeslagsventil som er benyttet.

• Foto som viser anleggspunktet med utstyr.

• Serviceavtale for kontroll av ventil.

For eiendommer som i denne forbindelse skal skifte vannmålere

Rennesøy kommune vil ta kostnadene for selve utskiftingen og innkjøp av målere. Det tas forbehold om at eksisterende måler er montert og plassert i tråd med gjeldende krav til installering av vannmåler. Administrasjoen dekker kostnadene for tidsforbruk på 2 timer per utskiftet vannmåler. Medgått tid utover dette må dekkes av eier.Det anbefales å gjøre utskifting av måler samtidig som installasjon av tilbakeslagsventil.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545