Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Utvalgte kulturlandskap

Det er i Norge 22 utvalgte kulturlandskap, og ett av disse ligger på Rennesøy: Hodne-Helland-Bø og Førsvoll-Austbøheia

Helheten av gårdstun og inn- og utmark i åpne og varierte jordbrukslandskap er kulturlandskap. Disse verdiene er avhengig av fortsatt bruk, skjøtsel og vedlikehold for å opprettholdes. Bonden er derfor den viktigste aktøren!

I arbeidet med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen gått sammen om å gi bonden drahjelp.

13. juli 2006 ga Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens landbruksforvaltning (SLF), Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Riksantikvaren (RA) et oppdrag basert på følgende miljømål fra LMDs St.prp. nr. 1 (2005-2006): "spesielt verdifulle kulturlandskap skal vere dokumenterte og fått ein særskilt forvaltning innan 2010." Samtidig ble det vist til det nasjonale resultatmålet i St. meld. 21 (2004-2005), Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand om at "kulturlandskapet skal forvaltes slik at kulturhistoriske og estetiske verdier, biologisk mangfold og tilgjengelighet opprettholdes".

SLF har ledet og koordinert arbeidet, som er gjennomført i nært samarbeid med regional landbruks-, natur- og kulturminneforvaltning.

28. juni 2009 ble de første 20 utvalgte kulturlandskapene presentert ved en symbolsk åpning i Vangrøftdalen, i Os kommune, Hedmark. H.K.H. Kronprins Haakon sto for åpningen.

Kilde: Statens landbruksforvaltning

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545