Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Spillemidler

Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg og til kulturbygg. Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet og ha møteplasser og kulturarenaer.

Det kan søkes om tilskudd til

 • nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett
 • nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for fysiske aktiviteter i tilknytning til boområder)
 • Lokale Kulturbygg

Søknadsfristen er 01. oktober til kommunen ved kultur og fritid

Målgruppe
Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. Midler til kulturbygg kan søkes av velforeninger, kommune, andelslag der alle som ønsker det kan være med, stiftelser eller av frivillige organisasjoner med demokratisk oppbygging.
Kriterier
For idrettsanlegg med tilskudd av spillemidler gjelder blant annet:

 • Anlegget skal ikke drives på kommersiell basis
 • Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
 • Anlegget skal ha universell utforming (være tilgjengelig for personer med bevegelses- og orienteringsvansker)

For nærmiljøanlegg med tilskudd av spillemidler gjelder blant annet:

 • Området skal være fritt og allment tilgjengelig
 • Anlegget skal ikke dekke behov for organisert idrettsaktivitet og vanlige idrettskonkurranser
 • Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker osv.) faller utenfor ordningen

For kulturbygg gjelder blant annet:

 • Lokale kulturhus skal være åpne for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet. Ingen må stenges ute på grunn av religiøse, sosiale eller politiske hensyn. ¨’
 • Med lokale kulturbygg menes felles lokaler og bygg som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus på både egenaktivitet og formidling av kunst og kultur. Lokalene skal være til bruk for alle alders- og befolkningsgrupper og for all lovlig organisasjons- og kulturvirksomhet.
 • Lokale kulturbygg bør i størst mulig grad samlokaliseres med andre typer lokaler/uteområder som kan fungere godt sammen.

Saksbehandling
Søknaden sendes elektronisk til kommunen, som gjennomgår søknaden og gjør en intern prioritering av søknader. Dette skjer i form av et politisk vedtak. Søknadene sendes videre til fylkeskommunen.

Søknadskjema idrett finner du  :
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/kampanjer/idrettsanlegg/soknadsskjemaer.html?id=487439

Informasjon om spillemidler :
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/idrett/spillemidler_til_idrettsanlegg.html?id=1086
http://www.rogfk.no/modules/module_123/proxy.asp?I=5321&C=49&D=2

For kulturbygg:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/kultur/kulturbygg/desentralisert-ordning-for-tilskudd-til-.html?id=86016
http://www.rogfk.no/modules/module_123/proxy.asp?C=34&I=559&D=2&mid=17&sid=30&pid=17

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545