Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre koordinerte tjenester til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Vi skal legge til rette for god samhandling mellom pasient/bruker og tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivå. Dette innebærer at vi skal:

•Være en felles adresse for henvendelser fra brukere, pasienter og samarbeidspartnere
•Sørge for at tjenester sees i sammenheng
•Bidra til at tjenesteyterne samarbeider om å planlegge og organisere tilbudene
•Sikre kontinuitet i tjenesteytingen
•Legge til rette for brukermedvirkning
•Utnevne personlige koordinatorer i samarbeid med leder og så langt som mulig i samsvar med brukers ønske
•Ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan
•Gi opplæring, veiledning og informasjon om individuell plan og personlig koordinator

Hvem har rett til koordinator og individuell plan:
Barn, unge og voksne som har behov for å koordinere hjelp fra flere instanser over en lengre tidsperiode, har rett til en koordinator og få utarbeidet en Individuell Plan (IP). Man kan ha god hjelp av en koordinator, selv om det ikke utarbeides IP.

Retten og plikten til individuell plan og koordinator er hjemlet i ulike lovverk.

Hva er individuell plan(IP):
IP er en overordnet plan og et samarbeidsverktøy der bruker eller brukers representant skal ha en aktiv rolle. Individuell plan skal inneholde en oversikt over brukers mål, ressurser og behov for tjenester.

Å ha utarbeidet en IP betyr ikke at man har større rettigheter til tjenester; det er en måte å samordne de tjenestene man har, eventuelt finne fram til tjenester man kan søke.

Hvem kan sende henvendelse om behov for IP/koordinator:
Brukere, pårørende eller tjenesteytere kan sende søknadsskjema og/eller ta kontakt med koordinerende enhet.Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545