Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Deling av grunneiendom

Dersom du ønsker å dele en eiendom benyttes oppmålingsforretning. Fradelingen krever godkjenning av kommunen.

Skal du dele en eiendom må du: 
- Sjekke kommunale planer (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, bebyggelsesplan, detaljplan). Dette finner du i kommunens kartportal.
- Avklare størrelsen på eksisterende og nye tomter
- Utarbeide situasjonskart som viser eksisterende og ny bebyggelse inkl. plassering av utearealer/grøntareal, parkering og ev. oppstillingsplass for søppelspann
- Vise prinsippløsning for boligtype
- Fremskaffe rettigheter til adkomstvei, vann- og avløpsledninger fram til offentlig vei og ledningsnett
- Varsle naboer
- Sende inn påkrevd dokumentasjon: situasjonskart, gjenpart av nabovarsel med kvittering, og dokumentasjon av adkomstrett over privat grunn/vei.
- Søke om deling/oppmålingsforretning over parsell

Dersom det i tillegg til deling også søkes om en endring av gjeldende reguleringsplan (dvs. annen hustype, vegsystem, høyde, utnyttelsesgrad enn det som ligger i gjeldende plan), må det foreligge skisse til de endringer som ønskes i plankart og/eller bestemmelser.

Dette gjør kommunen:
Byggesak:
- Mottar søknad med vedlegg og gjennomgår søknaden
- Innhenter ev. tillatelse/samtykke/uttalelse fra andre berørte myndigheter (eks. andre kommunale avdelinger, Statens vegvesen, Riksantikvar etc.)
- Behandler saken og oversender vedtak til søker og ev. andre parter i saken
- Oversender godkjent sak til geodataansvarlig for gjennomføring av oppmålingsforretning når alle betingelser er innfridd

Geodata:
- Gjennomfører oppmålingsforretningen som et møte på eiendommen der grenseforløp fastsettes i samarbeid med eier og naboer
- Utsteder et matrikkelbrev som viser de fastsatte grensene for eiendommen

Ta gjerne kontakt med kommunen v/byggesak for å avklare rammer og eventuelt avtale forhåndskonferanse. 

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545